สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันนี้(13 พ.ย. 66)

ภายใต้การอำนวยการของ

พ.ต.อ.กันตภณ  โพธิ์อ๊ะ ผกก.สน.ยานนาวา

ผู้แทน สน.ยานนาวา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาคู่มือและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ 2567 

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 2 สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี