สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันพฤหัสบดีที่  4 เมษายน 2567  เวลา 14.00 น.  พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.

สน.ยานนาวา  ได้ประชุมติดตามขับเคลื่อนและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ครั้งที่ 11/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สน.ยานนาวา  โดยมีคณะทำงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบ  ต่อมาเวลา 15.30 น. ได้ลงพื้นที่ชุมชนกุศลทอง แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  เพื่อประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  พร้อมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน  (Anti-Bribery Policy และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่