041 มาตรการส่งเสิรมคุณธรรม ITA.pdf

ประชุมขับเคลื่อน ITA

มกราคม 2565

ผกก.สน.ยานนาวา (ประธาน)

ประชุมขับเคลื่อน ITA

กุมภาพันธ์ 2565

ผกก.สน.ยานนาวา (ประธาน)

ประชุมขับเคลื่อน ITA

มีนาคม 2565

ผกก.สน.ยานนาวา (ประธาน)

ประชุมขับเคลื่อน ITA

เมษายน 2565

ผกก.สน.ยานนาวา (ประธาน)

ประชุมขับเคลื่อน ITA

พฤษภาคม 2565

ผกก.สน.ยานนาวา (ประธาน)

ประชุมขับเคลื่อน ITA

มิถุนายน 2565

ผกก.สน.ยานนาวา (ประธาน)