ความช่วยเหลือจาก “กองทุนยุติธรรม”

ที่มา

กองทุนยุติธรรม คือ กองทุนช่วยเหลือโจทก์และจำเลยในด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินคดี เช่น เงินค่าประกันตัว ค่าจ้างทนายความ โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่เชื่อว่าไม่ได้กระทำความผิด

1.ช่วยเหลือในการดำเนินคดี
2.ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
3.ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ถูกละเมิดสิทธิฯ
4.สนับสนุนโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาช

ที่มา สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

1.ช่วยเหลือในการดำเนินคดี

ที่มา สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

2.ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

ที่มา สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

3.ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่มา สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

4.สนับสนุนโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

ที่มา สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

5.ขั้นตอนการขอรับบริการกองทุนยุติธรรม

ที่มา สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558