การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประชาสัมพันธ์ผู้มาใช้บริการ กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ณ จุดบริการประชาชน ประชาสัมพันธ์ สน.ยานนาวา