ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O4)

การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O5 - O6)

แผนการดำเนินงาน (O7)

การปฏิบัติงาน (O8)

การให้บริการ (O9 - O11)

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (O12 - O16)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O17 - O18)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O19 - O20)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (O21)

การส่งเสริมความโปร่งใส (O22)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O23 - O24)

การป้องกันและลดโอกาศการทุจริต (O25 - O28)

ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ (O29)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O30)