ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O4)

การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O5 - O6)

แผนการดำเนินงาน (O7)

การปฎิบัติงาน (O8)

การให้บริการ  (O9 - O11)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  (O12 - O13)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (O14 - O15)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (O16)

การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต  (O17)

ประกาศนโยบาย  (O18 - O19)

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต  (O20 - O22)

ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  (O23)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (O24 - O25)