สื่อประชาสัมพันธ์ (infographic) แนวทางปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม สน.ยานนาวา

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ สน.ยานนาวา

O27 - 4 แนวทางการการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรว.pdf

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ

แนวทางปฏิบัติของตำรวจตามประมวลจริยธรรม.pdf

แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.2566

จต.0013.16.1231 ลง 19 ก.ย.66 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2566.pdf