สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานประกาศผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม

สน.ยานนาวา ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลคะแนนสูงสุดเป็น ลำดับที่ 1 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(ระดับ ผ่านดีเยี่ยม 99.02 คะแนน) โดยมี

พ.ต.อ.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ (ผกก.สน.ยานนาวา) ขึ้นรับโล่รางวัลจาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ