สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ.2566

วันที่ (5 ก.ย. 2566) เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบโล่รางวัล ให้กับ

1. กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 เป็น หน่วยงานที่มีการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน การประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของระดับกองบังคับการตำรวจนครบาล (ระดับผ่านดี 95.11 คะแนน) โดยมี พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ รอง ผบก.น.6 (จต) ผู้แทน บก.น.6 เป็นผู้รับโล่รางวัล

2. สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา เป็น หน่วยงานที่มีผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สูงสุด 

ลำดับที่ 1 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ระดับผ่านดีเยี่ยม 99.02 คะแนน) โดยมี พ.ต.อ.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ ผกก.สน.ยานนาวา ผู้แทน สน.ยานนาวา เป็นผู้รับโล่รางวัล ในงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ