สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันพุธที่  10  เมษายน 2567  เวลา 14.00 น.  พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.

สน.ยานนาวา ได้ประชุมติดตามขับเคลื่อนและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ครั้งที่ 12/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สน.ยานนาวา  โดยมีคณะทำงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบ  ต่อมาเวลา 16.00 น. ได้ลงมาที่ชั้น 1 ณ จุด Onestop service  บริเวณที่ประชาชนมาใช้บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  พร้อมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่