แผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 สน.ยานนาวา  >>>

1. แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  >>>

2. แผนป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนัน และอบายมุข  >>>

3. แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์  >>>

4. แผนป้องกันการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา  >>>

แผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 สน.ยานนาวา

07 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ใหม่.pdf

1. แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

1 แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม นาวา.pdf

2. แผนป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนัน และอบายมุข  

2 แผนป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนัน นาวา.pdf

3. แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

3 แผนป้องกันการค้ามนุษย์นาวา.pdf

4. แผนป้องกันการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

4 แผนป้องกันการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยาน .pdf